Konti a.s.

Kontakt

KONTI a.s. ®

Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35857463, DIČ: 2021720767

tel: + 421 2 4444 2292, + 421 2 4444 2293
mail: recepcia@konti.sk, konti@konti.sk, info@konti.sk

V zmysle zákona č. 307 /2014 Z.z. o niektorých opatreniach  súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť KONTI a.s., zriadila stredisko nahlasovania protispoločenskej čnnosti, ktorou sa v zmysle zákona chápe ako poškodzovanie finančných záujmov EÚ spoločenstiev, t.j., machinácie pri verejnom obsatarávaní, korupciu, iný trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje  trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúci 3 roky, alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 €. Podmennky nahlasovania podnetov obsahuje spomínaný zákon. Spoločnosť prehlasuje, že bude zákonom stanovené požiadavky plniť a pre prípad nahlasovania podnetov bol zriadený samostatný mail: podnety@konti.sk.

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sa, Vl. č. 5379/B

GPS: 48 14'57.49" N, 17 15'91.6" S

Kde nás nájdete

Napíšte nám

overovací kód